Skip to main content
Ulefos > Hem > Referensprojekt > Gröna vägar och samhällen

Vad ska till för att bygga
gröna vägar och samhälle

I takt med FN:s hållbarhetsmål och nationella klimatmål, utvecklas inte produkter och lösningar för att bygga grönare vägar och stadsmiljö av sig själv. Ska vi nå klimatmålen måste vi alla bidra – och vi borde bli bättre på att göra det tillsammans.

 

Det vi gör tillsammans med andra, kommer göra en stor skillnad. Därför måste vi också vara villiga att utmana oss själva för mer sammarbeten, och bli mer anpassningsbara genom att vidareutveckla produkter och tjänster som möter det gröna skiftet, säger Line Brekke-Rasmussen, produktchef Gatugods på Ulefos.

Samtidigt bör ramvillkoren från myndigheterna lyfta fram miljö och hållbarhet som tilldelningskriterium vid offentlig upphandling. Det måste belönas att välja hållbart. Och det är nödvändigt att tänka holistiskt i projekt. Först då blir det gröna skiftet konkurrenskraftigt, fortsätter Line.

Sammarbete med Statens Vegvesen

Hon är därför mycket glad över att bli inbjuden att samarbeta kring testning och produktutveckling. Under 2017 bjöds Ulefos in att delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) i Norges vegvesens regi gällande Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Här utmanades vi att ta fram en lösning för att leda ytvattnet från vägbanan in i regnbäddar med principen att fördröja, säger Line.

Det är Landskapsarkitekt Kirstine Laukli vid Statens Vegvesen som leder projektet, som är i en testfas fram till 2023. Regnbäddarna är en helt ny form av lokal ytvattenhantering. En del av regnvattnet från vägen leds via de speciella kantstensbetäckningarna från Ulefos in i öppna, planterade regnbäddar på utsidan av vägen. Regnbäddar tar emot, fördröjer och infiltrerar ytvatten och avlastar därmed ytvattennätet i marken. I Bjørnstjerne Bjørnsons gata ligger regnbäddar mellan körbanorna och gång-/cykelvägen, på var sida om den fyrfiliga motorvägen.

Ekonomiskt fördelaktig lösning

Det främsta skälet till att bygga en regnbädd istället för att leda vattnet i rör under jord är att det ökar kapaciteten att ta emot ytvatten. Med de klimatförändringar vi står inför är detta en viktig åtgärd för att undvika översvämningar, säger Kirstine.
– Men det är också viktigt att betona att sådana regnbäddar är billigare både i konstruktion och drift än konventionella vatten- och avloppssystem. I det här projektet handlar det om en besparing på mellan 10-20 miljoner kronor, fortsätter Kirstine. Många tror tvärtom, men så är det inte.
Klimatförändringar leder oftare till större mängder regn på kortare tid än tidigare. Stadsförtätningen ger samtidigt mindre utrymme för grönområden, där regnvatten kan tränga in naturligt i marken. Traditionella ytvattensystem blir därmed oftare överbelastade och leder till översvämningar. Det kostar samhället dyrt. – Dessutom vill vi hitta vilka jordblandningar, växtarter och utformning av växtbäddarna som är bäst lämpade för användning i regnbäddar längs vägar och gator i Norge, tillägger Kirstine.

“Regnbäddar är billigare både i konstruktion och drift än konventionella vatten- och avloppssystem. Många tror tvärtom, men så är det inte.”

Kirstine Laukli
Landskapsarkitekt Statens vegvesen

Miljövänligt gatugods

Själva utvecklingen av vägar med lösningar och produkter som används måste också bli grönare. På Ulefos har vi satt upp ett strategiskt mål att alltid leverera branschens mest miljövänliga gatugods. Det kräver att vi hela tiden förbättrar oss för att vara en del av det gröna skiftet. Vi producerar på ren vattenkraft – ingen annan energikälla är grönare. 2020 tog vi beslutet att sluta måla produkterna och reducera plasten. Det innebär att vi minskade vårt fotavtryck med 14 ton på färgavfall (restavfall) och 20,5 ton plastavfall. Allt skrot vi använder i produktionen är återvinningsbart och kommer från lokala leverantörer.
Dessutom säkerställer vi kompetens och jobb inom området genom att utveckla och producera i Norden. Så vi ska fortsätta utvecklas och förbättras, för att vara konkurrenskraftiga och inte minst fortsätta leverera marknadens mest miljövänliga produkter.

30 stk. Ulefos LOD kantstensbetäckning blev hösten 2018 installerad i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen, och efter snart 3-års ”provtid” är Statens Vegvesen mycket nöjda med resultatet. Efter få timmar med kraftigt regn dränerades vattnet väl upp ur diket, medan vattnet fortfarande är på ytan på regnbäddarna. Därefter försvinner vattnet ner i jorden vilket ger gynnande växtförhållanden för plantorna.

Det är första gången regnbäddar längs väg och gata används i så stor skala i Norge. Och där förutsättningarna är de rätta, kan detta vara svaret på hur man undviker frekventa översvämningar i framtiden.

Kategori

LOD

Var

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen

Kund

Statens Vegvesen, Norge