Visste du att…

Ulefos Filcoten – från de enklaste till de mest krävande projekten

Ulefos Filcoten ytvattenrännor är etablerat på globala marknaden sedan 60-talet och har idag ett erbjudande med produkter som kan användas i de enklaste miljöer till du tuffaste miljöer såsom flygplatser som är kategoriserade till belastningsklass F900. Att vara en del i ekosystemet med dagvattenhantering är en självklarhet och arbeta för en pålitlig funktion med avvattning för alla typer av stora öppna hårdgjorda ytor såsom parkeringar, torg, innergårdar, lager och logistik områden, vägar eller som ovan nämnt flygplatser. Fungerar lika bra för nyproduktion som ombyggnation där grunda installationer underlättar.

Vill du veta mer anmäl dig till vår utbildning med tips & råd samt inspiration eller gå in på vår sida för Linjeavvattning.
Vid anmälan ange önskat datum, deltagare, företag & ort.
Bekräftelse samt länk kommer via mail.

Fredag den 4 december klockan 8.30-9.15
Fredag den 11 december klockan 8.30-9.15

En installation med lång livslängd

Ulefos Filcoten ytvattenrännor är producerade med en högprestandabetong HPC, med förankringsfickor och en grövre yta som borgar för en lång livslängd tillsammans med den omslutande betongen. Varför? Vidhäftningen och hela installationen har därmed mycket god vidhäftning och samma temperaturrörelser som minimerar risken för att släpp/luftfickor mellan rännan och den omslutande betongen. Därmed påverkas Filcoten och hela installationen mindre av väderväxlingar med bl a frostskador som följd, d v s Ulefos Filcoten ytvattenrännor håller och gör jobbet över tid.

Ett miljömedvetet val

Ulefos Filcoten ytvattenrännor är ett miljömedvetet val sett till att materialet innehåller inga plaster (eller lösningsmedel) som måste tas hänsyn till vid återvinning. Lägg därtill en viktreducering jämfört konventionell betong på upp till 70%, beroende materialet Filcoten kan produceras med tunnare godstjocklek och bibehållen hög hållfasthet. Vilket medför mindre materialåtgång och en produkt som genererar mindre utsläpp vid transporter.
Utöver materialet så används ”grön el” som energiförsörjning i produktionen med bl a vattenkraft till 80%.

Funktion, dimension & hjälp

Ulefos Filcoten ytvattenrännor har sett till funktion ett optimerat vattenflöde och hjälper till att fördröja vattenmassor före transport ut i övrigt VA-nät eller omhändertas på naturligt vis i omgivande miljö. Vilken kapacitet systemet med ytvattenrännor har beror givetvis på dimensionen på rännan, som i sin tur baseras på storlek på ytan som ska avvattnas, vilka trafikslag/belastningsklass, regnintensitet, omgivande ytors beskaffenhet, antal utlopp och inte minst vilken kapacitet har VA-nätet som systemet ansluts till.

Behöver du råd? Vi hjälper dig gärna med rätt val och tips om installation för att just ditt projekt ska bli så bra som möjligt redan från idéstadiet.

Traditionellt eller anpassat designgaller

Ulefos Filcoten ytvattenrännor har möjlighet att kombineras med ett stort urval när det gäller galler. Från traditionella galler till ett uttryck som är anpassat till den omgivande miljön. Materialet varierar allt ifrån rostfritt, galvat, segjärn eller corten och har en speciell egen serie galler som bemöter marknadens behov av antingen stramare uttryck eller med mer böljande former. Möjligheten finns även att göra en egen design när projektet kräver det eller för den delen erhålla ett omålat galler för snabbare patina och miljötänk såsom för Ulefos prisade betäckningar inom gatugods.

EN1433 tryggar produktvalet

Ulefos Filcoten ytvattenrännor håller över tid och följer standard EN1433, en garanti för långsiktig trygghet i produktvalet. Genom EN1433 erhålls uppmärkta produkter, kvalitetstestade genom olika hållfasthetsprov och klassade enligt gängse belastningsklasser. Att materialet i dessa grunda installationer är frostbeständiga, brandbeständiga och tål tösalt, är för oss en självklarhet. Installeras ytvattenrännan rätt enligt våra rekommendationer erhålls en kvalitetssäkrad och hållbar lösning.

Bra hjälp & beskrivning underlättar i hela värdekedjan

Ulefos Filcoten ytvattenrännor kommer med en service för att hjälpa till i nästa projekt. Ulefos tänker på hela värdekedjan och ger tips och råd från första idé till att ytvattenrännorna sitter i backen. Med förslag i idé-/projekteringsstadiet få med råd som gör enklare att leverera, installera samt att det kort och gott blir som man tänkt till ”rätt” budget.
Säkerställ processen genom bra produktval, dimensionering av system, specifikation och beskrivning av funktion för att underlätta upphandling, lagerhållning och arbete för entreprenören ute fältet som kan slutföra ett bra jobb.

Generella principer för linjeavvattning

Linjeavvattning med Ulefos Filcoten ytvattenrännor är en naturlig del i de fördelar som finns för avvattning av stor öppna hårdgjorda ytor med grund installation och principer för linjeavvattning fås fördelar som…

 • Enkel hantering av fall och effektiv avvattning.
 • En grund installation och mindre arbetskrävande.
 • Förenklad rördragning och anslutning till övrigt VA-nät.
 • Kontinuerligt inlopp och mindre risk för påverkan av lokala sättningar.
 • Enklare vinterväghållning av ytor.

Tips för planering av ett linjeavvattningssystem?

Mycket beror på projektets förutsättningar och anslutning till övrigt VA-nät givetvis, som sätter kapaciteten på hela systemet. Men generellt kan sägas…

 • Arbeta med så få linjer som möjligt som bemöter belastningen av systemet.
 • Ju större dimension som väljs på rännan desto färre utlopp och tvärt om, ju fler utlopp …
 • Utlopp i mitten av rännan håller ner storleken på rännan.
 • Få utlopp förenklar underhåll om sandfång används vid bottenutlopp.
 • Används sandfång vid anslutning till VA-nätet underlättas underhåll.
 • Om mer kapacitet behövs, använd gärna en djupare ränna istället för att gå upp i bredd, vilket är kostnadseffektivt.

Vilka möjliga produktval kan göras med hänsyn till belastningsklass?

Produktval för Ulefos Filcoten underlättas med lathunden nedan och använd dig även av Ulefos installationsbeskrivning och principskisser för tvärsnitt anpassade för respektive belastningsklass. Tänk på att rätt produktval är en del av ett lyckat projekt, den andra delen handlar om hur ytvattenrännan installeras för att säkerställa en lång livslängd.